Photographers: Artem Dolzhenko, Yulya Ushakova

Location: SunRay, Dnipro.

 

July, 2018

Ukraine